วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุริจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

คณะกรรมการ

อำนวยการวิทยาลัย

เข้าชม คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัย

คณะกรรมการ

บริหารงานวิทยาลัย


เข้าชม คณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัย

ผุ้บริหาร

บริหารงานวิทยาลัย


เข้าชม ผุ้บริหาร

ฝ่ายงานทะเบียน - วิชาการเข้าชม ฝ่ายงานทะเบียนวิชาการ

ฝ่ายงานกิจการนักศึกษาเข้าชม ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา

ฝ่ายงานบุคลากรเข้าชม ฝ่ายงานบุคลากร

แผนกบัญชีการเงินเข้าชม แผนกบัญชีการเงิน

ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์เข้าชม ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์

อาจารย์ประจำสาขา

การตลาดเข้าชมอาจารย์ประจำสาขาการตลาด

อาจารย์ประจำสาขา

การบัญชีเข้าชม อาจารย์ประจำสาขาบัญชี

อาจารย์ประจำสาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าชม อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ประจำสาขา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าชม อาจารย์ประจำสาขาท่องเที่ยว

อาจารย์ประจำสาขา

ช่างยนต์เข้าชม อาจารย์ประจำสาขาช่างยนต์

อาจารย์ประจำสาขา

อิเล็กทรอนิกส์เข้าชม อาจารย์ประจำสาขาอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ประจำสาขา

ไฟฟ้ากำลังเข้าชม อาจารย์ประจำสาขาไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ประจำสาขา

ต่างประเทศ


เข้าชม อาจารย์ประจำสาขาต่างประเทศ

แผนกเทคนิคพื้นฐานเข้าชม แผนกเทคนิคพื้นฐาน