วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุริจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

คณะกรรมการ

อำนวยการวิทยาลัย

เข้าชม คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัย

คณะกรรมการ

บริหารงานวิทยาลัย

เข้าชม คณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัย

ผุ้บริหาร

บริหารงานวิทยาลัย

เข้าชม ผู้บริหาร

ฝ่ายงานทะเบียน - วิชาการเข้าชม ฝ่ายงานทะเบียนวิชาการ

ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา


เข้าชม ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา

ฝ่ายงานบุคลากร


เข้าชม ฝ่ายงานบุคลากร

แผนกบัญชีการเงิน


เข้าชม แผนกบัญชีการเงิน

ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์


เข้าชม ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์

อาจารย์ประจำสาขา

การตลาด


เข้าชมอาจารย์ประจำสาขาการตลาด

อาจารย์ประจำสาขา

ธุรกิจค้าปลีก


เข้าชม อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจค้าปลีก

อาจารย์ประจำสาขา

การบัญชี

เข้าชม อาจารย์ประจำสาขาบัญชี

อาจารย์ประจำสาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าชม อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ประจำสาขา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว


เข้าชม อาจารย์ประจำสาขาท่องเที่ยว

อาจารย์ประจำสาขา

ช่างยนต์


เข้าชม อาจารย์ประจำสาขาช่างยนต์

อาจารย์ประจำสาขา

อิเล็กทรอนิกส์

เข้าชม อาจารย์ประจำสาขาอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ประจำสาขา

ไฟฟ้ากำลัง

เข้าชม อาจารย์ประจำสาขาไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ประจำสาขา

ต่างประเทศ

เข้าชม อาจารย์ประจำสาขาต่างประเทศ

แผนกเทคนิคพื้นฐาน


เข้าชม แผนกเทคนิคพื้นฐาน