วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุริจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

อ.กันต์ทรากรณ์ ถาอิน

หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และงานแนะแนว

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

อ.นฤมล ทองอนันต์

อาจารย์ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และงานแนะแนว

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาภาษาอาหรับ

อ.ธิดารินทร์ มงคล

อาจารย์ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และงานแนะแนว

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว

อ.ชนกชนม์ สง่างาม

อาจารย์ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และงานแนะแนว

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา

อ.จักรพงษ์ ตาคำ

อาจารย์ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และงานแนะแนว

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการการกีฬา