วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุริจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

Tourism Industry: สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม (ปวช.)

ระยะเวลาหลักสูตร: 3ปี

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะสอนอะไรคุณบ้าง?

- สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว
- ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวภายใต้ความแตกต่างของวัฒนธรรม
- ทำรายการนำเที่ยวได้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน
- สื่อสารด้วยการใช้ภาษาต่างประเทศในงานบริการท่องเที่ยว
- ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาชีพและเทคโนโลยี และนำมาพัฒนางานโรงแรมให้มีประสิทธิภาพ
- ปฏิบัติงานตามมาตราฐานงานส่วนหน้าโรงแรม งานแม่บ้านโรงแรม งานครัวโรงแรม และงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

อัตลักษณ์ประจำสาขา

"บุคลิกงามตา ภาษาดี
มีความรอบรู้ สู้งานบริการ"

Contact: