วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุริจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

อ.เอกชัย ใจเมคา

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อ.ปรีดา ธงไหล

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวิชาการ

จบการศึกษาจาก:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

อ.อาภรณ์ศิริ เมืองใจ

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวิชาการ

จบการศึกษาจาก:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาการตลาด

อ.ธันย์รดา ทองช้อน

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวิชาการ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการบริหารธุรกิจ

อ.ปฐพล คนไว

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวิชาการ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาสังคมศึกษา

อ.อัญจารีย์ เรืองศรี

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวิชาการ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาสัตวศาสตร์

อ.กนกพร แก้วพาคำ

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวิชาการ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยพายัพ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา