วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุริจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:
ลำดับ ชื่อรายงาน ปี
1 รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2561 2561
2 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2561 2561
3 รายงานประเมินคุณภาพภายใน 2559 2559
4 รายงานประเมินคุณภาพภายใน 2558 2558
5 รายงานประเมินคุณภาพภายใน 2557 2557
6 รายงานประเมินคุณภาพภายใน 2556 2556