• วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:
ลำดับ ชื่อรายงาน ปีที่ทำงานวิจัย
1 รายงานประเมินคุณภาพภายใน 2561 2561
2 รายงานประเมินคุณภาพภายใน 2558 2558
3 รายงานประเมินคุณภาพภายใน 2557 2557