วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุริจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

ลำดับ ชื่อรายงาน ปี
1 แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 2562
2 แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 2561
3 แผนยุทธศาสตร์งานวิชาการ2558 2558
4 แผนยุทธศาสตร์งานกิจการนักศึกษา2558 2558
5 แผนยุทธศาสตร์งานวิชาการ 2557 2557