วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุริจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

ลำดับ ชื่อรายงาน ปี
1 แผนปฎิบัติการประจำปี 2564 2564
2 แผนปฎิบัติการประจำปี 2563 2563
3 แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2562 2562
4 แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 2561
5 แผนยุทธศาสตร์งานวิชาการ2558 2558
6 แผนยุทธศาสตร์งานกิจการนักศึกษา2558 2558
7 แผนยุทธศาสตร์งานวิชาการ 2557 2557