วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุริจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

ลำดับ ชื่อรายงาน ปี
1 แผนปฎิบัติการประจำปี 2563 2563
2 แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2562 2562
3 แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 2561
4 แผนยุทธศาสตร์งานวิชาการ2558 2558
5 แผนยุทธศาสตร์งานกิจการนักศึกษา2558 2558
6 แผนยุทธศาสตร์งานวิชาการ 2557 2557