• วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

อ.ศิริขวัญ จันทร์พลอย

หัวหน้าแผนกต่างประเทศ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาภาษาญี่ปุ่น

อ.ยุรดี สนรักษา

อาจารย์ต่างประเทศ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อ.จิราพรรณ สายสืบ

อาจารย์ต่างประเทศ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาภาษาจีน

อ.รัชนก ชูจิตร์

อาจารย์ต่างประเทศ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาภาษาอังกฤษ