วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุริจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

Marketing: สาขาการตลาด (ปวช.)

ระยะเวลาหลักสูตร: 3ปี

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการตลาดจะสอนอะไรคุณบ้าง?

- มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
- มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมทางการสื่อสารที่ชัดเจน
- มีมนุษย์สัมพันธ์ในการติดต่อประสานงานที่ดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการทำการตลาดของโลกปัจจุบัน

อัตลักษณ์ประจำสาขา

"เทคโนโลยีทางการตลาดที่เป็นเลิศ ก่อเกิดนวัตกรรม
ผู้นำทางด้านความคิดสร้างสรรค์ สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่"

Contact: