• วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

อ.ศิริขวัญ จันทร์พลอย

หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาญี่ปุ่น

อ.ณัฐวัฒน์ พรหมเผ่า

อาจารย์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก
หลักสูตรธุรกิจบัณฑิต
สาขาการท่องเที่ยว

อ.อภิวัฒน์ คำปินตา

อาจารย์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว

อ.ชานนท์ เชี่ยวชาญ

อาจารย์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว

อ.ปฎิพร ชมชื่น

อาจารย์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว

อ.เหมวรรณ์ มะโนบาง

อาจารย์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาการท่องเที่ยว

อ.อรรยา วงศา

อาจารย์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

จบการศึกษาจาก:
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาการโรงแรม