วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุริจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

Accounting: สาขาการบัญชี (ปวช.)

ระยะเวลาหลักสูตร: 3ปี

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการบัญชีจะสอนอะไรคุณบ้าง?

- มีความรู้และทักษะทางบัญชี ตามมาตราฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
- มีทักษะการบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ
- มีทักษะพื้นฐานการทำงานที่เป็นระเบียบรอบคอบ
- สามารถใช้เทคโนโลยีในงานบัญชีได้
- สามารถนำความรู้และทักษะในการเรียน ไปต่อยอดในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นหรือทำงานในสถานประกอบการได้

อัตลักษณ์ประจำสาขา

"เชี่ยวชาญการบัญชี มีมาตรฐานการทำงาน
ซื่อสัตย์ บริการ ก้าวสู่มาตรฐานสากล"

Contact: