วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุริจ
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
 • 053-845100
 • info@payaptechno.ac.th
 • Follow Us:
การบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ

 • ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปีครึ่ง
 • Class Time 08:20-18:30
การตลาด

คณะบริหารธุรกิจ

 • ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปีครึ่ง
 • Class Time 08:20-18:30
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

 • ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปีครึ่ง
 • Class Time 08:20-18:30
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะบริหารธุรกิจ

 • ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปีครึ่ง
 • Class Time 08:20-18:30
การท่องเที่ยว

คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 • ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปีครึ่ง
 • Class Time 08:20-18:30
การโรงแรม

คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 • ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปีครึ่ง
 • Class Time 08:20-18:30
ช่างยนต์

คณะช่างอุตสาหกรรม

  • ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปีครึ่ง
  • Class Time 08:20-18:30
อิเล็กทรอนิกส์

คณะช่างอุตสาหกรรม

 • ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปีครึ่ง
 • Class Time 08:20-18:30
ช่างไฟฟ้ากำลัง

คณะช่างอุตสาหกรรม

 • ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปีครึ่ง
 • Class Time 08:20-18:30