วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุริจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1

การทดสอบความสามารถเป็นการทดสอบการปฏิบัติงานเพื่อวัดความสามารถ ในการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ จัดการเกี่ยวกับไฟล์ข้อมูล การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing Program) ผลิตเอกสาร รายงาน หนังสือ แผ่นพับ จดหมายเวียน โดยมีข้อมูล เนื้อหา และภาพประกอบสมบูรณ์ ตามมาตรฐานที่กำหนด และความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้เวลาในการทดสอบ 3 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 70 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด
ตามรายละเอียดดังนี้, ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายชื่อผู้ผ่านทดสอบ

พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1

การทดสอบความสามารถเป็นการทดสอบการปฏิบัติงานเพื่อวัดความสามารถ ในการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ จัดการเกี่ยวกับไฟล์ข้อมูล การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing Program) ผลิตเอกสาร รายงาน หนังสือ แผ่นพับ จดหมายเวียน โดยมีข้อมูล เนื้อหา และภาพประกอบสมบูรณ์ ตามมาตรฐานที่กำหนด และความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้เวลาในการทดสอบ 3 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 70 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด
ตามรายละเอียดดังนี้, ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายชื่อผู้ผ่านทดสอบ

พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1

การทดสอบความสามารถเป็นการทดสอบการปฏิบัติงานเพื่อวัดความสามารถ ในการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ จัดการเกี่ยวกับไฟล์ข้อมูล การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing Program) ผลิตเอกสาร รายงาน หนังสือ แผ่นพับ จดหมายเวียน โดยมีข้อมูล เนื้อหา และภาพประกอบสมบูรณ์ ตามมาตรฐานที่กำหนด และความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้เวลาในการทดสอบ 3 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 70 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด
ตามรายละเอียดดังนี้, ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายชื่อผู้ผ่านทดสอบ

สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1

เป็นการทดสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์ คะแนนการทดสอบคิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด โดยมีทั้งหมด 10 งาน ใช้เวลาในการทดสอบ 2 ชั่วโมง 45 นาที
ตามรายละเอียดดังนี้, ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายชื่อผู้ผ่านทดสอบ

สาขาอาชีพไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

เป็นการทดสอบความสามารถ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์จรเกิดความชำนาญเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามข้อกำหนด ถูกขั้นตอนและเสร็จตามเวลาที่กำหนด ลักษณ์แบบทดสอบ เป็นการทดสอบความสามารถโดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงานตามรูปแบบกฏเกณฑ์ ในวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายใน อาคาร ระดับ 1 แบ่งเป็น 2 แบบทดสอบ คือ แบบทดสอบที่ 1 เวลา 4 ชั่วโมง 3 นาที และแบบทดสอบที่ 2 เวลา 30 นาที คะแนนเต็ม 400 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด
ตามรายละเอียดดังนี้, ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายชื่อผู้ผ่านทดสอบ

สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับ 1

เป็นการทดสอบทักษะฝีมือโดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงานตามรูปแบบและกฏเกณฑ์ในวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานผสมเครื่องดื่มระดับ 1 จำนวน 1 แบบทดสอบ ๆ ละ 6 สถานี
ตามรายละเอียดดังนี้, ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายชื่อผู้ผ่านทดสอบ

สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมฯ ระดับ 1


ตามรายละเอียดดังนี้, ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายชื่อผู้ผ่านทดสอบ