• วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
 • 053-845100
 • info@payaptechno.ac.th
 • Follow Us:
การบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ

 • ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี
 • Class Time 7:50- 15:00
รายละเอียดเพิ่มเติม
การตลาด

คณะบริหารธุรกิจ

 • ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี
 • Class Time 7:50 - 15:00
รายละเอียดเพิ่มเติม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

 • ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี
 • Class Time 7:50 - 15:00
รายละเอียดเพิ่มเติม
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะบริหารธุรกิจ

 • ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี
 • Class Time 7:50 - 15:00
รายละเอียดเพิ่มเติม
การท่องเที่ยว

คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 • ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี
 • Class Time 7:50 - 15:00
รายละเอียดเพิ่มเติม
การโรงแรม

คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 • ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี
 • Class Time 7:50 - 15:00
รายละเอียดเพิ่มเติม
ช่างยนต์

คณะช่างอุตสาหกรรม

 • ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี
 • Class Time 7:50 - 15:00
รายละเอียดเพิ่มเติม
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

คณะช่างอุตสาหกรรม

 • ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี
 • Class Time 7:50 - 15:00
รายละเอียดเพิ่มเติม
ช่างไฟฟ้ากำลัง

คณะช่างอุตสาหกรรม

 • ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี
 • Class Time 7:50 - 15:00
รายละเอียดเพิ่มเติม