• วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

อ.ชญาภา ลือวรรณ์

หัวหน้าแผนกการตลาด

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด

อ.ปภาวรินท์ นักธรรมา

อาจารย์การตลาด

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด

อ.วารีวรรณ ณ บางช้าง

อาจารย์การตลาด

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด