วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุริจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

อ.ปภาวรินท์ นักธรรมา

หัวหน้าแผนกการตลาด

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด

อ.วารีวรรณ ณ บางช้าง

อาจารย์การตลาด

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด

อ.นิลวารี ตาตุ

อาจารย์การตลาด

จบการศึกษาจาก:
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด

อ.อัจฉรา จินะกาศ

อาจารย์การตลาด

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด

อ.ประไพวัลย์ คำหลิ้ม

อาจารย์การตลาด

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด