วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุริจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

ประวัติ วิทยาลัย

      วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2543 ในพื้นที่ 34 ไร่ ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 4 ถนน เชียงใหม่-แม่โจ้ เลขที่ 262 หมู่ 6 ต. หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทร. 053-845100

      ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมด 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาช่างยนต์

ปี พ.ศ. 2544

     10 พฤษภาคม 2544 ศาสตราจารย์นายแพทย์ เกษฒ วัฒนชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนพร้อมกล่าวว่า คำว่า “ให้ปลาฉันหนึ่งตัว ฉันมีปลากินแค่หนึ่งวัน สอนให้ฉันหาปลา ฉันมีปลากินตลอดไป”โรงเรียนได้ตั้งใจติดอาวุธทางปัญญาสอนให้เขามุ่งมั่นเป็นเถ้าแก่ ไม่ใช่แค่ลูกจ้าง

ปี พ.ศ. 2548

      ได้รับการรับรองและผ่านการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการ สมศ. กล่าวว่า เป็นโรงเรียนอาชีวะตัวอย่างระดับประเทศ โรงเรียนนี้คือ นวัฒกรรมด้านอาชีวะศึกษา อย่างแท้จริง

ปี พ.ศ. 2548

      ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาอาชวะศึกษารางวัลพระราชทาน

ปี พ.ศ. 2549

      ได้รับคัดเลือกจากประธานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษานำร่องในการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาต้นแบบ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ Model Of Vocational Excellence

ปี พ.ศ. 2550

      ได้รับคัดเลือกจากประเทศสหราชอาณาจักรให้เป็นอาชีวศึกษาเพียงแห่งเดียวในการทำโครงการพัฒนาแลกเปลี่ยนและร่วมมือกับสถานศึกษาชั้นเลิศของประเทศอังกฤษ Center Of Vocational Excellence

ปี พ.ศ. 2551

      ได้รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษาได้รับคะแนนเต็ม 5.0 ดีมากในทุกมาตรฐาน

ปี พ.ศ. 2551

      ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น 1 ช่วย 9 รุ่น 1

ปี พ.ศ. 2557

      ได้รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษาได้รับคะแนน 89.49 ระดับคุณภาพดี

ปี พ.ศ. 2559

      ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวะศึกษาคุณธรรมกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมโดยมูลนิธิ ยุวสถิรธรรม