• วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

อ.เตือนใจ อารีโรจนนุกูล

หัวหน้าแผนกการบัญชี

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยพายัพ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาการบัญชี

อ.ษรัญชนก ธรรมชัย

อาจารย์การบัญชี

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยชียงใหม่
หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต
สาขาบริหารธุรกิจ

อ.เบญจวรรณ เหลี่ยมจินดา

อาจารย์การบัญชี

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยพายัพ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาบัญชีการเงินและการธนาคาร

อ.วรัษทญา ยาสมุทร

อาจารย์การบัญชี

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการบัญชี

อ.เอมอร สุมาลัย

อาจารย์การบัญชี

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาการบัญชี