• วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

อ.บุพรรณี นันทจริยา

อาจารย์แผนกสามัญ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาปรัชญา

อ.จิตรลดา จิตรกุล

อาจารย์แผนกสามัญ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาคณิตศาสตร์

อ.ปนัดดา จันทร์ใหว

อาจารย์แผนกสามัญ

จบการศึกษาจาก:
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาพลศึกษา

อ.นครินทร์ ชุมภู

อาจารย์แผนกสามัญ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาสังคมศึกษา