วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุริจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ระดับ 5 ดาว


ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

หน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งขึ้นในทุก ๆ สถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย
1.กลุ่มเป้าหมายภายในสถานศึกษา ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ภายในสถานศึกษา
2.กลุ่มเป้าหมายภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่ม OTOP ศิษย์เก่า ผู้ว่างงาน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ