• วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

อ.สถาพร อำนา

อาจารย์ฝ่ายบัญชี การเงิน

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาการบริหารธุรกิจ

อ.ตวงพร ตรงแสงปัญญา

อาจารย์ฝ่ายบัญชี การเงิน

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาการบัญชี