วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุริจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

อ.พรชนก อุดทา

อาจารย์ประกันคุณภาพการศึกษา/กยศ.

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขารัฐศาสตร์

อ.ยุพาวรรณ ฤาชัย

อาจารย์ฝ่ายจัดซื้อ

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการ

อ.สถาพร อำนา

อาจารย์ฝ่ายบัญชี การเงิน

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาการบริหารธุรกิจ

อ.ตวงพร ตรงแสงปัญญา

อาจารย์ฝ่ายบัญชี การเงิน

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาการบัญชี