วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุริจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:
ลำดับ ชื่อเรื่อง ปีที
1 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 2561-2563 2561
2 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 2561-2563 (ฉบับปรับปรุงปี 62) 2562