• วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:
ลำดับ ชื่อเรื่อง ปี
1 1.หลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา 2561
2 2.กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 2561
3 3. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ปี 2561-2563 2561
4 4.แนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา 2561 2561