วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุริจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:




ลำดับ ชื่อเรื่อง ปี
1 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2562
2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 2561