วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุริจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

Accounting: สาขาการบัญชี (ปวส.)

ระยะเวลาหลักสูตร: 2ปี

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการบัญชีจะสอนอะไรคุณบ้าง?

บัญชีชั้นกลาง ชั้นสูง บัญชีบริหาร สอบบัญชี แต่สิ่งที่แตกต่างคือ จะมีเรียนวิชาบัญชีเพิ่มเติม เช่น วิชาตรวจสอบภายใน สัมมนาบัญชี ปฏิบัติการสอบบัญชี ทฤษฎีบัญชี และจะมีวิชาเอกเลือก เช่น วิชาเอกบัญชีการเงิน วิชาเอกบัญชีบริหาร

อัตลักษณ์ประจำสาขา

"เชี่ยวชาญการบัญชี มีมาตรฐานการทำงาน
ซื่อสัตย์ บริการ ก้าวสู่มาตรฐานสากล"

Contact: