วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

ประวัติ วิทยาลัย

      วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2543 ในพื้นที่ 34 ไร่ ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 4 ถนน เชียงใหม่-แม่โจ้ เลขที่ 262 หมู่ 6 ต. หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทร. 053-845100

      ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมด 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาช่างยนต์

ปี พ.ศ. 2544

     10 พฤษภาคม 2544 ศาสตราจารย์นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนพร้อมกล่าวว่า คำว่า “ให้ปลาฉันหนึ่งตัว ฉันมีปลากินแค่หนึ่งวัน สอนให้ฉันหาปลา ฉันมีปลากินตลอดไป”โรงเรียนได้ตั้งใจติดอาวุธทางปัญญาสอนให้เขามุ่งมั่นเป็นเถ้าแก่ ไม่ใช่แค่ลูกจ้าง

ปี พ.ศ. 2548

      ได้รับการรับรองและผ่านการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการ สมศ. กล่าวว่า เป็นโรงเรียนอาชีวะตัวอย่างระดับประเทศ โรงเรียนนี้คือ นวัฒกรรมด้านอาชีวะศึกษา อย่างแท้จริง

ปี พ.ศ. 2548

      ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาอาชวะศึกษารางวัลพระราชทาน

ปี พ.ศ. 2549

      ได้รับคัดเลือกจากประธานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษานำร่องในการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาต้นแบบ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ Model Of Vocational Excellence

ปี พ.ศ. 2550

      ได้รับคัดเลือกจากประเทศสหราชอาณาจักรให้เป็นอาชีวศึกษาเพียงแห่งเดียวในการทำโครงการพัฒนาแลกเปลี่ยนและร่วมมือกับสถานศึกษาชั้นเลิศของประเทศอังกฤษ Center Of Vocational Excellence

ปี พ.ศ. 2551

      ได้รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษาได้รับคะแนนเต็ม 5.0 ดีมากในทุกมาตรฐาน

ปี พ.ศ. 2551

      ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น 1 ช่วย 9 รุ่น 1

ปี พ.ศ. 2557

      ได้รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษาได้รับคะแนน 89.49 ระดับคุณภาพดี

ปี พ.ศ. 2559

      ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวะศึกษาคุณธรรมกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมโดยมูลนิธิ ยุวสถิรธรรม