วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
 • 053-845100
 • info@payaptechno.ac.th
 • Follow Us:
การบัญชี

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 • ระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี
 • Class Time 8:00 - 15:00
รายละเอียดเพิ่มเติม
การตลาด

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 • ระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี
 • Class Time 8:00 - 15:00
รายละเอียดเพิ่มเติม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 • ระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี
 • Class Time 8:00 - 15:00
รายละเอียดเพิ่มเติม
การท่องเที่ยวและโรงแรม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 • ระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี
 • Class Time 8:00 - 15:00
รายละเอียดเพิ่มเติม
ช่างยนต์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • ระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี
 • Class Time 8:00 - 15:00
รายละเอียดเพิ่มเติม
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • ระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี
 • Class Time 8:00 - 15:00
รายละเอียดเพิ่มเติม
ช่างไฟฟ้ากำลัง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • ระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี
 • Class Time 8:00 - 15:00
รายละเอียดเพิ่มเติม