วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:


ข่าวสารจากวิทยาลัยฯ


 

ลำดับ

ประกาศวันที่

เรื่อง

109 2023-09-26 ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2567
108 2023-05-18 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
107 2023-05-15 กำหนดการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2
106 2023-05-15 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระดับ ปวส. รอบที่ 2
105 2023-05-15 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระดับ ปวช. รอบที่ 2
104 2023-03-31 กำหนดการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1
103 2023-03-31 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระดับ ปวส. รอบที่ 1
102 2023-03-31 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระดับ ปวช. รอบที่ 1
101 2023-03-21 ประกาศผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565
100 2023-03-21 ประกาศผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2565
99 2022-11-15 ประกาศรายชื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (รอบบ่าย)
98 2022-10-04 แบบขอรับทุนการศึกษา "ทุนราชพฤกษ์ 2565"
97 2022-09-06 ตารางสอบปลายภาค ช่วงที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565
96 2022-06-07 คู่มือนักศึกษาหลักสูตร ปวส. รอบบ่าย ประจำปีการศึกษา 2565 (ฉบับปรังปรุง)
95 2022-05-25 ปฏิทินวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565
94 2022-05-15 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปวช. ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2
93 2022-05-15 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปวส. ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2
92 2022-05-06 คู่มือนักศึกษาหลักสูตร ปวส. รอบบ่าย ประจำปีการศึกษา 2565
90 2022-04-06 ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2565
89 2022-04-05 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปวส. ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 เพิ่มเติม
88 2022-04-05 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปวช. ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 เพิ่มเติม
87 2022-04-05 ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2565
86 2022-03-31 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวส. รอบที่ 1
85 2022-03-31 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช. รอบที่ 1
82 2021-11-05 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
81 2021-10-08 ตารางสอบ นศ.ทวิภาคี ภาคเรียนที่ 1/2564
80 2021-10-08 ระเบียบการสอบออนไลน์ นศ.ทวิภาคี 1/2564
79 2021-10-08 ประกาศกำหนดการสอบ นศ.ทวิภาคี 1/2564
78 2021-08-16 กรอกข้อมูลมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ปวส. 2
77 2021-08-16 กรอกข้อมูลมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ปวส. 1
76 2021-08-16 กรอกข้อมูลมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ปวช. 3
75 2021-08-16 กรอกข้อมูลมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ปวช. 2
74 2021-08-16 กรอกข้อมูลมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ปวช. 1
67 2021-06-01 ปฏิทินวิทยาลัยของ นักศึกษาระบบทวิภาคี 2564
66 2021-05-16 ประกาศจบ ระดับ ปวส. รอบที่ 2 เพิ่มเติม
65 2021-05-16 ประกาศจบ ระดับ ปวช. รอบที่ 2 เพิ่มเติม
64 2021-05-12 ประกาศจบ นักศึกษา ปวส. จบรอบที่ 2
63 2021-05-12 ประกาศจบ นักศึกษา ปวช. จบรอบที่ 2
62 2021-04-30 ประกาศ เลื่อนวันเปิดภาคเรียน 1/2564
61 2021-04-22 ประกาศจบ นักศึกษา ปวช. จบรอบที่ 1 เพิ่มเติม วันที่ 22 เมษายน 2564
60 2021-04-22 ประกาศจบ นักศึกษา ปวช. จบรอบที่ 1 เพิ่มเติม วันที่ 22 เมษายน 2564
59 2021-04-22 ประกาศ เลื่อนวันเปิดภาคเรียน 1/2564
58 2021-04-21 ประกาศจบ นักศึกษา ปวส. จบรอบที่ 1
57 2021-04-21 ประกาศจบ นักศึกษา ปวช. จบรอบที่ 1
56 2021-04-20 ประกาศจบ นักศึกษา ปวส. จบรอบที่ 1 เพิ่มเติม
54 2021-04-20 ประกาศจบ นักศึกษา ปวช. จบรอบที่ 1 เพิ่มเติม
46 2021-04-11 ประกาศฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 1/2564
45 2020-11-18 สรุปรายชื่อนักศึกษาไม่ผ่านกิจกรรม (ติด U) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
44 2020-10-14 ประกาศคะแนนสแกนบัตรนักศึกษาและคะแนนความประพฤติ รอบเดือนกันยายน 1/2563
43 2020-07-20 ปฏิทินปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 20/7/63)
42 2020-05-18 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. การศึกษา 2562 (รอบที่ 3) นักศึกษารับเอกสารใบ รบ และใบประกาศด้วยตนเอง วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - 25 พฤษภาคม 2563 แต่งกายชุด นศ.
41 2020-05-18 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. การศึกษา 2562 (รอบที่ 3) นักศึกษารับเอกสารใบ รบ และใบประกาศด้วยตนเอง วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - 25 พฤษภาคม 2563 แต่งกายชุด นศ.
38 2020-05-11 กำหนดการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ช่วงที่ 2) ปีการศึกษา 2/2562
37 2020-04-30 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. การศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
36 2020-04-30 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. การศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
35 2020-04-09 ปฏิทินนักศึกษาภาคเรียนวันอาทิตย์ ณ วันที่ 9/4/63
34 2020-04-09 ตารางสอบวันอาทิตย์ออนไลน์ 19 เม.ย 63
33 2020-04-09 ปฏิทินการดำเนินนักศึกษาภาคเรียนวันอาทิตย์ ณ วันที่ 9/4/63
32 2020-03-23 Update ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
31 2020-03-23 Update ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
30 2020-03-23 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. การศึกษา 2562 (รอบที่ 1)
29 2020-03-23 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)
25 2020-03-10 ปฎิทินวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 3/2562
24 2020-03-09 ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1
23 2020-03-09 ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1
22 2019-08-23 อัพเดท ! ตารางการแข่งขันวอลเลย์บอล 16 ปี รอบ 2
21 2019-08-23 อัพเดท ! ตารางการแข่งขัน ฟุตบอล 16 ปี รอบ 2
20 2019-08-23 กำหนดการกิจกรรมการแข่งขัน PYT ROV E-SPORTS
19 2019-08-23 แผนผังงาน วันเปิดโลกการเรียนรู้สู่สมรรถนะ ครั้งที่ 6
18 2019-08-22 ตารางการแข่งขัน ฟุตบอล รุ่น 16 ปี
17 2019-08-22 ตารางการแข่งขัน ฟุตบอล รุ่น 12 ปี
16 2019-08-22 ตารางการแข่งขัน วอลเลย์บอล รุ่น 18 ปี
15 2019-08-22 ตารางการแข่งขัน วอลเลย์บอล รุ่น 16 ปี
13 2019-08-14 รายละเอียดการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน Cover Dance
12 2019-08-14 รายละเอียดการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน ROV
11 2019-08-14 รายละเอียดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลชาย 7 คนปี 62
10 2019-08-14 รายละเอียดการแข่งขัน ร้องเพลง
9 2019-08-14 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง
8 2019-05-30 ปฎิทินวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 1/2562