วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
 • 053-845100
 • info@payaptechno.ac.th
 • Follow Us:

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ระดับ 5 ดาว


ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา    

หน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งขึ้นในทุก ๆ สถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย
1.กลุ่มเป้าหมายภายในสถานศึกษา ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ภายในสถานศึกษา
2.กลุ่มเป้าหมายภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่ม OTOP ศิษย์เก่า ผู้ว่างงาน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ข้อมูลศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565    

 • ตอนที่ 1 ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
  • ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
  • ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
  • ตัวบ่งชี้ที่ 3 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา
 • ตอนที่ 2 การดำเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
  • ตัวบ่งชี้ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม
  • ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับธุรกิจ
  • ตัวบ่งชี้ที่ 3 การประเมินคุณภาพ และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ
  • ตัวบ่งชี้ที่ 4 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
  • ตัวบ่งชี้ที่ 5 การดำเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่
  • ตัวบ่งชี้ที่ 6 การดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจเดิม
  • ตัวบ่งชี้ที่ 7 การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพครู ที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เกี่ยวข้อง
 • ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ
  • ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียน