การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม การประกวดสุนทรพจน์ การประกวดร้องเพลง และการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


  
 
 
  
 
  
  
 
  
  
  
  ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ภาคใต้

          ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
          ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
          ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
          ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
          ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
          ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
          ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์
          ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
          ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms

หมดเขต !!!     คำชี้แจง
             ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
                 ห้องนำเสนอ    ลำดับการนำเสนอ
             ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
                 ห้องนำเสนอ    ลำดับการนำเสนอ
             ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
                 ห้องนำเสนอ    ลำดับการนำเสนอ
             ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
                 ห้องนำเสนอ    ลำดับการนำเสนอ
             ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
                 ห้องนำเสนอ    ลำดับการนำเสนอ
             ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
                 ห้องนำเสนอ    ลำดับการนำเสนอ
             ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์
                 ห้องนำเสนอ    ลำดับการนำเสนอ
             ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
                 ห้องนำเสนอ    ลำดับการนำเสนอ
             ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms
                 ห้องนำเสนอ    ลำดับการนำเสนอ


             ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
                 ปวช.    ปวส.
             ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
                 ปวช.    ปวส.
             ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
                 ปวช.    ปวส.
             ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
                 ปวช.    ปวส.
             ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
                 ปวช.    ปวส.
             ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
                 ปวช.    ปวส.
             ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์
                 ปวช.    ปวส.
             ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
                 ปวช.    ปวส.
             ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms
                 ปวช.    ปวส.Copyright 2022 payaptechno.ac.th | All rights reserved
พัฒนาโดย : อ. พรชัย มูลแก้ว สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ