วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

ประวัติของ วิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2543 ในพื้นที่ 34 ไร่ ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 4 ถนน เชียงใหม่-แม่โจ้ เลขที่ 262 หมู่ 6 ต. หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทร. 053-845100

ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมด 12 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการท่องเที่ยว สาขาโรงแรม สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาธุรกิจค้าปลีก สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาช่างยนต์ และหลักสูตรภาคสมทบ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

เพิ่มเติม
--->

ข่าวสารจาก วิทยาลัยกิจกรรม วิทยาลัย

คณะ ผู้บริหาร

นายนาวาราจ คานาการาจ

Mr.Navaraj Kanagaraj

Chairman
ดร. ธนภัทร มั่นคง

Mr.Tanapat Mankong

ผู้อำนวยการ
Director


Email: director.t@payaptechno.ac.th

นายเอกชัย ใจเมคา

Mr.Eakkachai Jaimeka

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
Vicedirector of Academic Affairs


Email: sa.eakkachai@payaptechno.ac.th

นางสาวเตือนใจ อารีโรจนนุกูล

Ms.Tuenjai Areerotjananukoon

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Vicedirector of General Administration

Email: sa.tuenjai@payaptechno.ac.th

สาขา ที่เปิดสอน