แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

ภายในวันที่ 17-28 มกราคม 2565

การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ เมื่อท่านส่งหลักฐานการชำระเงิน
หมดเขตลงทะเบียน !!!


Copyright 2022 payaptechno.ac.th | All rights reserved
พัฒนาโดย : อ. พรชัย มูลแก้ว สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ