แจ้งชำระเงิน

เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา, ค่าลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน, ค่าหอพัก และอื่น ๆ
วันที่โอน
เวลาที่โอน
แนบสลิป

*** โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งข้อมูล
ติดตามผลการชำระเงิน