ผลงานที่ภาคภูมิใจของครูและบุคลากร

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ผลงาน
1. ผู้บริหาร
2. แผนกการบัญชี
3. แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. แผนกวิชาช่างยนต์
5. ครูแผนกวิชาไฟฟ้า
6. ครูแผนกวิชาอิเล้กทรอนิกส์
7. แผนกสามัญ
8. แผนกการตลาด
9. แผนกท่องเที่ยว การโรงแรม
10. แผนกภาษาต่างประเทศ
11. บุคลากร