ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2563


ประเภทโควตา พิเศษ
Image
ประเภทโควตา นักกีฬา
Image
ประเภทโควตา ครูแนะแนว
Image

ประเภทโควตา เรียนดี
Image
ประเภทโควตา ส่งเสริมการเรียนสายอาชีพ
Image