เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน


สำหรับนักศึกษา ปวช.2-3 และ ปวส.1-2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
- ห้อง AC201    ตารางเรียน  
- ห้อง AC301    ตารางเรียน (ทวิ)  
- ห้อง AC401    ตารางเรียน  
- ห้อง AC402    ตารางเรียน  
- ห้อง AC501    ตารางเรียน  
- ห้อง AC501    ตารางเรียน (ทวิ)  
สาขาวิชาการตลาด
- ห้อง MK201    ตารางเรียน  
- ห้อง MK301    ตารางเรียน  
- ห้อง MK301    ตารางเรียน (ทวิ)  
- ห้อง MK401    ตารางเรียน  
- ห้อง MK501-2 ตารางเรียน  

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- ห้อง TG201    ตารางเรียน  
- ห้อง TG202    ตารางเรียน  
- ห้อง TI301    ตารางเรียน  
- ห้อง TI302    ตารางเรียน  
- ห้อง TI303    ตารางเรียน  
- ห้อง TG401    ตารางเรียน  
- ห้อง TG501-2    ตารางเรียน  
สาขาวิชาการโรงแรม
- ห้อง HM201    ตารางเรียน  
- ห้อง HM202    ตารางเรียน  
- ห้อง HM401    ตารางเรียน  
- ห้อง HM501    ตารางเรียน (ทวิ)  
- ห้อง HM501-2    ตารางเรียน  


สาขาวิชาไฟฟ้า
- ห้อง EP201    ตารางเรียน  
- ห้อง EP401-2   ตารางเรียน  
- ห้อง EP501    ตารางเรียน  
- ห้อง EP502    ตารางเรียน  
สาขาวิชาช่างยนต์
- ห้อง AU201    ตารางเรียน  
- ห้อง AU202    ตารางเรียน  
- ห้อง AU304    ตารางเรียน (ทวิ)  
- ห้อง AU401    ตารางเรียน  
- ห้อง AU501    ตารางเรียน  
- ห้อง AU502    ตารางเรียน