• วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:


การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562ลำดับ รายการแข่งขัน ผูุ้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 การแข่งขันสาขาวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์ชานนท์ เขี่ยวชาญ 0956923636
2 การแข่งขันสาขาวิชาการโรงแรม อาจารย์อรรยา วงศา 0968943338
3 การแข่งขันนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ อาจารย์ปรีดา ธงไหล 0973084027
4 การประกวดมารยาทไทย อาจารย์บุพรรณี นันทจริยา 0992984888
5 การแข่งขันฟุตซอล ชาย-หญิง อาจารย์เชิดชูเกียรติ ผาคำ 0924644766
6 การแข่งขันบาสเกตบอล ชาย-หญิง อาจารย์ปนัดดา จันทร์ไหว 0654416396